Uluslararası Terimler

Brokerage : Broker (Komisyoncu)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili 
  hizmetinden  dolayı hak ettiği ücret/komisyon
B.S. : Ambarda istiflenmiş
B.S.T. : İngiliz yaz saati
Bulk : Dökme yük
Bulky freight : Ağırlığı az olmasına rağmen, hacmen büyük dolayısıyla istif
  faktörü  yüksek olan yük
ca. : Tahminen, takriben, yaklaşık,aşağı yukarı
c.a.d.(c/d) : Vesaik Mukabili. İthalat veya ihracatta, ihracatçıya
  vesaikin ithalatçı   tarafından teslimi karşılığında ödenecek
  olan para. Bu şekilde yapılan   ithalat veya ihracat.
c.a.g. : Mal Mukabili. Mal ithalatçıya ulaştıktan sonra İthalatçının
  ödeyeceği  para.
Carriage : Taşıma, nakliye
Carrier : Taşıyıcı, nakliyeci
c.o.d. : Teslimde ödemeli
c.c. : Masraflar alıcı tarafından ödenecektir.
Certificate of origin : Menşe şahadetnamesi
Cfr : Malın bedeli ve taşıma ücreti
Ci : Malın bedeli ve sigorta
Charge : Masraf, ücret, harç
Chargeable weight : Ücrete tabi ağırlık
Cif : Malın bedeli, sigorta ve navlun
Cif+c. : Malın bedeli, sigorta, navlun ve komisyon dahil
Cifci : Malın bedeli, sigorta, navlun komisyon ve banka giderleri
  dahil
Cif landed : Malın bedeli, sigorta navlun ve boşaltma masrafları dahil.
c.k.d. : Taşınmak için tümüyle sökülüp kurulabilen
Claims : Şikayetler, zarar ve ziyan talepleri
Classification rates : Mal çeşidine göre taşıma ücretini sınıflandırma tablosu
C/o : Vasıtasıyla, eliyle
Collecting fee : Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates : Belirli bir mal ya da mal grubunun belirli bir yer ya da
  bölgede nakliyesinde uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract : Sözleşme koşulları
Consignee : Kendisine mal gönderilen (alıcı)
Consignment : Gönderilen malın miktarı, mal gönderme, sevkiyat, sevk
Consignor (Sender) : Mal gönderen
Consolidator : IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk
  eden kuruluş yabancı ülkedeki ihraç limanında bulunan
  konsolosu tarafından  onaylanan fatura
Consular invoice : Tasdikli fatura, konsolosluk faturası. Malları ithal eden
  ülkenin
c.o.s : Sevkiyat karşılığında peşin ödeme
c.p.d. : Harçları kiralayan öder
c.t. : Düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında navkun ve diğer
  konularda yaptıkları anlaşmanın koşulları
Customs broker : Gümrük komisyoncusu
Customs declaration : Gümrük beyannamesi
d/a : Akseptans açılması karşılığında vesaikin yollanması
d.d. : Tehlike yaratabilecek malların istif edildiği güverte
Dead freight : Pişmanlık navlunu. Kiracılar tarafından yüklenmek üzere
  mutabık kalındığı halde bilfiil yüklenmeyen yük için ödenen
  navlun
Delivering carrier : Varış limanına gelen malları alıcılarına ulaştıran nakliyeci.
Delivery service : Teslimat servisi
Demurrage : Geminin yüklenmesi ya da boşaltılması için tanınan
  sürenin aşılması  ve bunun için ödenen tazminat
Dep. : Hareket/gidiş/kalkış saati(seyir planına göre).
Dispatch money : Gemini yükleme veya boşaltmayı süresinden önce
  yapması durumunda ödenen ek ücret
d.l.c.(d.w.c. : Geminin yük alma kapasitesi, geminin yük taşıma
  kapasitesi. Bu  kapasitede birim ağırlık 1016,047 kg.lık
  tondur.
d.l.o. : Yalnız yüklemede ödenen dispeç parası/ücreti.
d/p. : Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin gönderilmesi
E&OE : Hata ve unutma müstesnadır.
e.t.a. : Geminin tahmini varış zamanı.
e.t.c. : Muhtemel iş bitirme süresi
e.t.s. : Tahmini kalkış zamanı
ex ship : Gemiden teslim
f.a.c. : Yükleme/Boşaltma geminin tüm imkanları kullanılarak
  elden geldiğince süratli yapılmalıdır.
f.a.s. : Gemi bordasında teslim fiyatı Yükleme limanında malın
  satıcı  tarafından her türlü masraf ve rizikoları kendisine
  ait olmak kaydıyla  yüklenmek üzere gemi bordasında
  teslim fiyatı
f.c.r. : Nakliye komisyoncusunun tesellüm belgesi
f.c.t. : Nakliye komisyoncusunun taşıma belgesi
f.i. (Free in) : Taşıyıcının gemiye yükleme giderleri ile bir ilgisi
  olmayacağını belirten  koşul
f.i.b. : Geminin rıhtıma yanaşamadığı durumlarda malın gemiye
  mavnalar tarafında ücretsiz taşınması
f.i.o. (Free in and out) : Taşıyıcının gemiye yükleme giderleri ile bir ilgisi
  olmayacağını belirten koşul
f.i.o.s. : (fis)İstifleme dahil taşıyıcının gemiye yükleme giderleri ile
  bir ilgisi olmayacağını belirten koşul
f.i.o.t. (fit) : Yükleme, boşaltma istifleme ve hap (ambarlara yüklenen
  yüklerin  dengeyi sağlamak amacıyla dağıtılması ve
  yayılması) masraflarının  taşıyıcı ile bir ilgisinin olmadığı
  hakkında koşul
f.o.a. : Uçakta teslim fiyatı
f.o.b. : Gemide teslim
f.o.q. : Rıhtımda teslim
f.o.r. : Trende teslim
Force majeure : Mücbir sebep
f.o.t. : Kamyonda teslim
f.o.w. : Gemi kira anlaşmalarında, buzların çözülmesi durumunda
  girilecek ilk limanı tanımlar
f.p.a. : Gemi karaya oturmadıkça, batmadıkça ve yanmadıkça özel
  avarya hariç. Çabuk bozulan, deniz iklimlerine
  dayanamayan maddelerin sigortasına eklenen kloz.
f.t. : Navlun piyasasında kullanılan bu terim ile söz konusu
  navluna  taşıyıcının tüm istifleme, boşaltma giderlerinin ve
  geminin çalıştığı ticaret dalında olağan olan tüm
  komisyonların ve indirimlerin dahil  olduğunu belirtir.
Gateway charges : Hava limanında yükün aktarılması için yapılan masraflar
Goods : Emtia, mal, ticari eşya
Handling : Uçağa alanda yapılan tüm ikmal ve bakım hizmetleri ile
  yolcu alma, kargo, posta, paket yükleme işlemleri
I.C.C. : İngiliz deniz sigorta poliçelerinde poliçenin kapsamını
  genişletmek veya daraltmak için hazırlanmış belirli
  klozlar/hükümler
Incoterms : Merkezi Paris'te olan Uluslar arası Ticaret Odası
  tarafından yayınlanan ve herhangi bir anlaşmazlığa
  meydan vermemek için fob, cif gibi belli başlı tüm uluslar
  arası ticaret terimlerinin kesin anlamlarını
  veren uluslar arası kurallar
Landing charges : Boşaltma/Tahliye masrafları
L/C (Letter of Credit) : Akreditif
Liner terms : Düzenli hat koşulları. Belirli limanlar arasında, denizcilik
  şirketi  tarafından yapılan düzenli seferlerde uygulanan
  taşıma koşulları
Livraison en cale : Sözleşmeye bu şart konduğunda alıcı malları geminin
  ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma
  masrafı ve rizikosu da  kendisine ait olur.
LS&D : Tahliye,depolama ve teslimat ücretleri
L/T : Büyük ton (1016,047 kg)
M/R : Yükün gemiye alındığını bildiren ve ikinci kaptan tarafından
  veya onun adına imzalanan, geçici olarak konşimento
  yerine geçen makbuz/ordino.
M/T : Metric ton 1000 kg
Offload : Boşaltılmış yükl
Open rates : Açık tarife
o.w.h. : Normal çalışma saatleri
Parcel receipt : Kısmi yük makbuzu. Asgari ağırlıktan hafif yüklerin
  gereksiz yere fazla para ödenmemesi için tek bir
  konşimento ile sevk edilmesi durumunda, yük sahiplerine
  verilen, ancak başkasına devir ve temlik edilmeyen
  makbuz
Pilferage : Malın bir bölümünün çalınması
p.m. : Öğleden sonra
p.o.d : Teslimde ödemeli
ppd (Prepaid) : Önceden ödenmiş, bedeli/masrafı ödenmiş
s.a. : Onaya tabi
s.b.f. : Her zamanki şartlarla
shex : Pazar ve tatil günleri hariç.
Shipment : Sevkiyat yükleme
Shipped on deck at shipper risk : Malların geminin ambarında değil, riski gönderene ait
  olmak üzere güvertede taşınması
Shipper : Yükleyici
Shipping documents : Sevkiyat belgeleri
Short shipped : Gemi dolu olduğu için sevkiyatın bir bölümünün
  yüklenememesi
Sous palan : Supalan. Yükün alıcı araçlarına bordada teslim
  edilebileceğine ilişkin kloz.
Specific commodity rates : Yükün maliyetine göre ücret tarifesi. (Özellikle hava
  taşımacılığında geçer)
S.R.C.C. risks : Grev, ayaklanma ve halk hareketleri
Subopen : Açık olması koşuluyla
Surcharge : Limanın tıkanması, sıkışması gibi nedenlerden ötürü geçici
  olarak  fazla alınan navlun.
Thru B/L : Tek konşimento. Gerek kara, gerekse deniz nakliyatı için
  düzenlenen  tek konşimento
Toploading : Akreditife konan, malların gemi ambarında üste konması
  şartı
Trace : Yerine ulaşmayan sevkiyatlarla ilgili olarak yapılan
  soruşturma
Transportation : Taşımacılık, nakliye
T.S. : Üstte istiflenmiş
u.c. : Olağan koşullarda
Unless commenced earlier : Yükleme/Boşaltma, gemi limana vardığını resmen
  bildirmeden önce başlamış ise, astarya iş başlangıcından
  itibaren sayılır.
W/m : Navlunun hacme veya ağırlığa göre hesaplanması
Bottom : Alt
Do not store in a damp place : Rutubetli yerde saklamayınız
Do not remove protective cardboard : Koruyucu mukavva ambalajını çıkarmayınız
Do not drop : Düşürmeyiniz
Fragile : Kırılabilir
Glass : Cam eşya
Handle with care : Dikkatle taşıyınız
Lift here : Burada kaldırınız
Lift with chains not with hooks : Kancayla değil zincirle kaldırınız
Keep dry : Kuru yerde tutunuz
Keep upright : Dik tutunuz
Open here : Buradan açınız
To be rolled, not tripped : Devirmeden yuvarlayarak taşıyınız
Top : Üst
Use rollers : Tekerlek/Silindir kullanınız
Weight,net legal,gross,tare : Ağırlık,net,nizami,brüt,dara

Tartı & Ölçü Terimleri

 UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
1 inch (in.) : 2,54 cm
1 foot (ft.) :12 inches = 30,48 cm
1 yard (yd.) : 3 feet = 91,44 cm
 YÜZEY ÖLÇÜ BİRİMLERİ
1 square inch (sq.in.) : 6,45 qcm
1 square foot (sq.ft.) : 144 square inch = 929,03 qcm
1 square yard (sq.yd.) : 9 square feet = 0,836 qm
1 square rod (sq.rd.) : 30,25 square yards = 25,29 qm
1 rood (ro.) : 40 square rods = 10, 12a
1 acre (a.) : 4 roods = 40,47 a
1 square mile (sq.mi.) : 640 acres = 2,59 qkm
 DENİZ ÖLÇÜLERİ
1 fathom (fm.) : 6 feet = 1,83 m
1 cable('s) length : 100 fanthoms = 183 m
1 nautical mile (n.m.) : 10 cables'length = 1852 m
 HACİM ÖLÇÜLERİ
1 cubic inch (cu.in.) : 16,387 ccm
1 cubic foot (cu.ft.) : 1728 cubic inches = 0,028 cbm
1 cubic yard (cu.yd.) : 27 cubic feet = 0,765 cbm
1 register ton (reg.tn.) : 100 cubic feet = 2,832 cbm
 TARTI SİSTEMİ
1 grain (gr.) : 0,0648 g
1 drachm, Us dram (dr.av.) : 27,34 grains, 1,77 g
1 ounce (oz.av.) : 16 dra(ch)ms = 28,35 g
1 pound (lb.av.) : 16 ounces = 0,453 kg
1 stone (st.) : 14 pounds = 6,35 kg
1 quarter (qr.) : 28 pounds = 12,7 kg US 25 pounds = 11,34 kg
1 hundred weight (cwt.) : 112 pounds = 50,8 kg US 100 pounds = 45,36 kg
1 ton (tn., t) :2240 pounds = 1016 kg US 2000 pounds = 907,18 kg

Para Birimleri

AFGANISTAN :1 Afgani (AFG) = 100 pul
ALMANYA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) = 100 sent
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ :1 Amerika Doları (US$) 100 sent
ARJANTİN :1 Arjantin Pesosu (ARP) = 100 sentavos
ARNAVUTLUK :1 Arnavutluk Leki = 100 kentar
AVUSTRALYA :Avustrulya Doları (AU $) = 100 sent
AVUSTURYA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) = 100 sent
BAHAMA :1 Bahama Doları (BM$) = 100 sent
BAHREYN :1 Bahreyn Dinarı (BHD) = 1000 fils
BARBADOS :1 Doğu Karayipler Doları (EC$) = 100 sent
BELÇİKA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) = 100 sent
BELİZE :1 Belize Doları = 100 sent
BERMUDA :1 Bermuda Doları (BE$) = 100 sent
BİRMANYA (BURMA) :1 Birmanya Kıyatı (BUR) = 100 pyas
BOLİVYA :1 Bolivya Pesosu (BOP) = 100 senvatos
BOTSWANA :1 rand (sar)= 100 sent
BREZİLYA :1 Yeni Brezilya Kruzeryosu (CRU) = 100 senvatos
BRUNEI :1 Brunei Doları (B$) = 100 sent
BULGARİSTAN :1 Bulgar Levası (LEV) = 100 stotinki
BURUNDI :1 Burundi frangı (FRB) = 100 santim
BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA :1 Sterlin (£) =100 yeni peni
CEBELİTARIK :1 Cebelitarık Lirası (GB £) = 100 yeni peni
CEZAYİR :1 Cezayir Dinarı (ALD) = 100 santim
ÇAD :1 Frank (AFR) = 100 santim
ÇEKOSLAVAKYA :1 Çekoslavak Kronu (CKR) = 100 heller
ÇİN HALK CUMHURİYETİ :1 Çin Juanı (1 Ren Min Bi) (JMP) = 10 jiao = 100 fen
DAHOMEY :1 Frank (AFR) = 100 santim
DANİMARKA :1 Danimarka Kronu (DKR) = 100 öre
DOMİNİK CUMHURİYETİ : 1 Dominik Pesosu (BOP) = 100 senvatos
EKVADOR :1 Ekvador Sükrü (SUC) = 100 senvatos
EKVATOR GİNESİ :1 Peseta = 100 santim
EL SALVADOR :1 Salvador Kolonu (SAC) = 100 senvatos
ETYOPYA :1 Etyopya Doları (ET$) = 100 sent
FALKLAND ADALARI :1 Falkland Sterlini = (FI £) =100 yeni peni
FAS :1 Dirhem (MDH) = 100 Fas Frangı
FİJİ ADALARI :1 Fiji Doları (FI $) = 100 sent
FİLDİŞİ SAHİLİ :1 Frank (AFR) = 100 santim
FİLİPİNLER :1 Filipinler Pesosu (PHP) = 100 sentavos
FİNLANDİYA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
FRANSA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
FRANSIZ SOMALİSİ :1 Djibouti Frangı
GABON :1 Frank (AFR) = 100 santim
GAMBİYA :1 Gambiya Lirası (GA £) = 20 şilin =240 peni
GANA :1 Yeni Gana Sedisi (GHNC) = 100 peseva
GİNE :1 Gine Frangı = 100 santim 1 Sily (S) = 100 cauri
GUAM :ABD Doları kullanılmaktadır
GUATEMALA :1 Guatemala Ktezali (QUE) = 100 senvatos
GUYANA :1 Guyana Doları (GY $) = 100 sent
GÜNEY AFRİKA :1 Güney Afrika Randı (SAR) = 100 sent
HAITI :1 Haiti Gurdu (GOU) = 100 santim
HİNDİSTAN :1 Hindistan Rupisi (INR) = 100 Naya paise
HOLLANDA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
HOLLANDA ANTİLLERİ :1 Hollanda Antilleri Florini (AFL) = 100 sent
HONDURAS :1 Honduras Lempirası (LEM) = 100 senvatos
HONG KONG :1 Hong Kong Doları (HK$) = 100 sent
INDONEZYA :1 Rupi (Rupiya) (RPA) = 100 sen
IRAK :1 Irak Dinarı (IRD) = 1000 fils
İRAN :1 İran Riyali (IRI) = 100 dinar
İRLANDA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
İSPANYA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
İSRAİL :1 İsrail Lirası (IS £ ) = 100 agorot
İSVEÇ :1 İsveç Kronu (SKR) = 100 öre
İSVİÇRE :1 İsviçre Frangı (SFR) = 100 santim
İTALYA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
İZLANDA :1 İzlanda Kronu (IKR) = 100 orar
JAMAIKA :1 Jamaika doları (JA$) = 100 sent
JAPONYA :1 Japon Yeni (JYE) = 100 sen
KAMBOÇ :1 Kamboç Riyali (RLS) = 100 sen
KAMERUN :1 Frank = 100 santim
KANADA :1 Kanada Doları (CA$) = 100 sent
KENYA :1 Kenya Şilini (KES) = 100 sent
KIBRIS RUM KESİMİ :1 Kıbrıs Lirası (CY £ ) = 1000 mils
KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ :Yeni Türk Lirası kullanılmaktadır
KOLOMBİYA :1 Kolombiya Pesosu (MEP) = 100 senvatos
KONGO LESOTHO :1 Frank (AFR) = santim 1 Güney Afrika Randı (SAR)=100 sent
KORE, GÜNEY :1 Güney Kore Vonu = 100 çon
KORE, KUZEY :1 Von = 100 çon
KOSTA RİKA :1 Kosta Rika Kolonu (CRC) = 10 sentimos
KUVEYT :1 Kuveyt dinarı (KUD) = 10 Dirhem
KÜBA :1 Küba Pesosu (CUP) = 100 senvatos
LAOS :1 Laos Kipi (KIP) = 100 at
LİBERYA :1 Liberya Doları (LI $) = 100 sent
LİBYA :1 Libya (LI £ ) = 100 kuruş = 1000 milyem
LÜBNAN :1 Lübnan Lirası (LE £) = 100 kuruş
LÜKSEMBURG :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
MACARİSTAN :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
MADAGASKAR :1 Malgaş Frangı (FMG) = 100 santim
MALAVİ :1 Malavi lirası =20 şilin 1 Kwache (MWK) = 100 Tambala
MALAYSIYA :1 Malaya Doları (M $) = 100 sent
MALİ :1 Mali Frangı(MFR) = 100 santim
MALTA :1 Malta Lirası (M £) =20 şilin = 240 peni
MASKAT, OMAN :1 Riyal saidi (RIS) = 1000 baiza
MAURITIUS :1 Mauritius Rupisi (MAR) = 100 sent
MEKSİKA :1 Meksika Pesosu (MEP) = 100 senvatos
MISIR :1 Mısır Lirası (EG £) 100 kuruş
MOĞOLISTAN :1 Tugrik = 100 mongo
MORITANYA :1 Ouguija
NEPAL :1 Nepal Rupisi (NER) = 100 pis
NİJER :1 Frank (AFR) = 100 santim
NİJERYA :1 Nijerya Lirası = 20 şilin 1 Naira (N) = 100 Kobo (K)
NİKARAGUA :1 Nikaragua Kordobası (COR) = 100 senvatos
NORVEÇ : 1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ :1 Frank (AFR) = 100 santim
PAKİSTAN :1 Pakistan rupisi (PAR) = 100 paisa
PANAMA :1 Panama Balboası (BAL) = 100 sentimos
PANAMA KANAL BÖLGESİ : ABD Doları kullanılmaktadır
PARAGUAY :1 Guarani (GUA) = 100 sentimos
PERU :1 Sol (SOL) = 100 senvatos
POLONYA :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
PORTEKİZ :1 Avrupa Para Birimi (EUR) =100 sent
PORTO RIKO :ABD Doları kullanılmaktadır
REUNION ADALARI :1 Frank (AFR) = 100 santim
RODEZYA :1 Rodezya Doları (R$) = 100 sent
ROMANYA :1 Romen Leyi (LEI) = 100 bani
RUANDA :1 Frank (AFR) = 100 santim
RUSYA :1 Rus rublesi (ROU) = 100 kopek
RYUKYU ADALARI :ABD Doları kullanılmaktadır
SABAH SARAWAK :1 Malaya Doları (M$) = 100 paisa
SENEGAL :1 Frank (AFR) = 100 santim
SEYCHELLES ADALARI :1 Rupi (SER) = 100 sent
SIERRA LEONE :1 Leon (SLE) = 100 sent
SİNGAPUR :1 Singapur Dolaro (S$) = 100 sent
SOMALİ :1 Somali Şilini (SOM) = 100 sent
SRİ LANKA :1 Rupi = 100 sent
ST.HELENA :1 Pound Sterling = 100 yeni peni
SUDAN :1 Sudan Lirası (SU £ ) = 100 kuruş = 1000 milyem
SURINAM :1 Surinam Florini (SFL) = 100 sent
SURİYE :1 Suriye Lirası (SY £) = 100 kuruş
SUUDI ARABISTAN :1 Riyal (SR) = 100 hallata
SWAZILAND :1 Şili Pesosu = 1000 eskudos
TANZANIYA :1 Tanzaniya Şilini (SOM) = 100 sent
TAYLAND :1 Yeni Tayland Bahtı (BHT) = 100 sent
TAYVAN :1 Yeni Tayvan Doları (NT $) = 100 sent
TOGO :1 Frank (AFR) = 100 santim
TRINIDAD VE TOBAGO :1 Trin ve Tobago Doları (TT$) = 100 sent
TUNUS :1 Tunus Dinarı (TUD) = 1000 milyem yada 1000 frank
UGANDA :1 Uganda Şilini (UGS) = 100 sent
URUGUAY :1 Uruguay Pesosu (URP) = 100 sentimos
ÜRDÜN :1 Ürdün Dinarı (JD) = 1000 fils
VATİKAN :1 Vatikan Lirası = 100 sentesimi
VENEZUELLA :1 Venezuella Bolivarı (VBO) = 100 sentimos
VİETNAM :1 Dong = 10 çao = 100 san
YEMEN :1 Riyal = 40 bugşah
YEMEN, GÜNEY :1 Güney Yemen Dinarı = 1000 fils
YENİ ZELANDA :1 Yeni Zelanda Doları (NZ$) = 100 sent
YUGOSLAVYA :1 Yugoslav Dinarı (YUD) = 100 para
YUKARI VOLTA :1 Frank (AFR) = 100 santim
YUNANİSTAN :1 Drahmi (DRA) = 100 lepta
ZAIRE :1 Zaire (ZAI) = 100 makuta
ZAMBIYA :1 Zambiya Kıvaçası = 100 nqwee

Konteyner Ölçüleri

KONTEYNER TİPİ

EN MT

BOY MT

YÜKSEKLİK MT

HACİM M 3

BRÜT AĞIRLIK KG

NET AĞIRLIK KG

20'

2,35

5,898

2,394

33,2

24.000

21.630

40'

2,35

12,031

2,394

67,74

30.480

26.480

40' HC

2,35

12,031

2,69

76,3

24.000

21.420

20' OPEN TOP

2,35

5,898

2,311

32

30.480

26.190

40' OPEN TOP

2,35

12,031

2,311

65,4

30.480

26.500

             

Treyler Ölçüleri

Optima Treyler
Hacim : 88 m3
Genişlik : 2.50 m.
Uzunluk : 13.60 m.
Yükseklik : 2.60 m.
Maxima Treyler
Hacim : 91 m3
Genişlik : 2.70 m.
Uzunluk : 13.60 m
Yükseklik : 2.50 m.
 
Jumbo Treyler
Hacim : 99 m3
Genişlik : 2.50 m.
Yükseklik x Uzunluk :  2.70 m x 4m , 3m x 9.60m
 
Kamyon - Treyler
Top. Hacim : 108 m3

52 m3

1.Genişlik : 2.50 m.
1.Uzunluk : 8 m.
1.Yükseklik : 2.60 m.
2.Genişlik : 2.50 m.

56 m3

2.Uzunluk : 7.50 m.
2.Yükseklik : 3 m.

Uçak Paletleri

PALET TİPİ

VOLÜM

MAX BRÜT
AĞIRLIK

DIŞTAN
DIŞA ÖLÇÜ

KULLANILAN
UÇAK TİPİ

LD1 AKC

170 cu.ft. (4.8cu.m.)

1588kg/3493lbs

92"x30"x64"x61,5"x60.4"

BOEING 747, 767

AKH

120 cu.ft. (3.4cu.m.)

1134kg/2499lbs

26,4"x96"x46"x61,5"x60.4"

AIRBUS 320

LD11 ALP

240 cu.ft. (6.8cu.m.)

3176kg/6987lbs

60,4"x64"x125"

BOEING 747, 777

LD2 APE

120 cu.ft. (3.4cu.m.)

1225kg/2700lbs

45"x61,5"x64"x47"x60.4"

BOEING 767

LD26 AAF

450cu.ft. (12cu.m.)

747: 6033kg/13300lbs

777:4626 kg/10501lbs

160"x66"x125"x88"

BOEING 747, 777

LD29 AAU

485cu.ft. (13.9cu.m.)

4626kg/10501lbs

186"x29"x62"x125"x88"

BOEING 747

LD3 AKE

150cu.ft. (4.2cu.m.)

1588kg/3493lbs

79"x43"x64"x61,5"x60.4"

BOEING 747, 767, 777

LD6 ALF

310cu.ft. (8.8cu.m.)

3175kg/6985lbs

41"x160"x46"x125"x64"

BOEING 747, 777

LD9 AAP

350cu.ft. (10.0cu.m.)

747: 6033kg/13300lbs

777:4626 kg/10501lbs

Gümrükleme İçin Gerekli Evraklar

İzmir gümrükleri başmüdürlüğüne bağlı gümrük müdürlüklerinden ilk defa yapılacak gümrük işlemleri için gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekli evraklar aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

 • Vergi dairesinden faal mükellefiyet belgesi.
 • Ticaret sicil gazetesi.
 • Bağlı olduğu odadan oda sicil kayıt sureti.
 • Vekaletname (Vekaletname Örneğini İndirmek İçin Tıklayın).
 • İmza sirküleri.
 • Firma sahibinin noter tasdikli nüfus cüzdanı (Vekaleti veren).

Bu belgeler 1 set olarak noterden tasdikli veya asıl olmalıdır.

ATR Düzenlenen Ülkeler
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • B.Britanya ve Kuzey İrlanda
 • Birleşik Krallıklar
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hollanda
 • İngiltere
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya Cumhuriyeti
 • Slovenya
 • Yunanistan
EUR1 Düzenlenen Ülkeler
 • Bosna-Hersek
 • Fas
 • Filistin
 • Gürcistan
 • Hırvatistan
 • İsrail
 • İsviçre
 • İzlanda
 • Lihtenştayn
 • Makedonya
 • Mısır
 • Norveç
 • Suriye
 • Ürdün
 • Tunus
Özel Menşe (Form A) Düzenlenen Ülkeler
 • Azerbeycan
 • Beyaz Rusya
 • Gürcistan
 • Gürcistan
 • Japonya
 • Kanada
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Özbekistan
 • Rusya
 • Tacikistan
 • Türkmenistan
 • Ukrayna
 • Yeni Zelanda
Avrupa Birliği KDV Oranları

AT Üyesi

Standard KDV*

İndirilmiş KDV

Austria

20%

10%

Belgium

21%

12%

Denmark

25%

Finland

22%

17%

France

19.6%

5.5%

Germany

16%

7%

Greece

18%

8%

Iceland**

24.5%

Ireland

21%

10%

Italy

20%

9%

Luxembourg

15%

6%

Netherlands

19%

6%

Norway**

24%

Portugal

19%

4-5%

Spain

16%

7%

Sweden

25%

12%

Switzerland**

7.5%

2%

United Kingdom

17.5%

0-5%

Teslim Şekilleri

A) TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW)

Teslim şeklinin özellikleri : Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte
alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak
ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi
ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün
masraf ve risk ile diğer yükümlülükler alıcı tarafından karşılanır.

Satıcının Sorumlulukları : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak
belirtilen tarihte veya süre içinde yine anlaşmada belirtilen yerde (Fabrika, depo, büro
vb.) malları alıcının emrine amade tutar. Malların emrine hazır tutulduğunu alıcıya
bildirir. Alıcının ihracat ile ilgili belgeleri alabilmesi için yardımcı olur. Alıcının talep
etmesi halinde, tüm masraf ve riski alıcıya ait olmak üzere taşıma acentası ile anlaşma
yaparak, düzenlettiği taşıma belgesini varış yerinde malları teslim alabilmesi için
gönderir.

Alıcının Sorumlulukları : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.Tüm masraf ve risk kendisine ait olmak üzere ihracat ve ithalat işlemleri için gerekli olan lisans, vb. idari ve ticarî
belgeleri düzenler. Malların ihracat ve ithalat ile ilgili gümrük işlemlerini yaptırmak ve Gümrük
vergilerini ödemekle sorumludur. Malları satıcının işletmesinde teslim aldığı andan itibaren malla
ilgili tüm risk ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Malların taşıtılması amacıyla taşıma acentası
ile anlaşarak navlun bedelini öder.Bu terim, alıcının ilgili malı satıcının adresinden gelip alması
usulünü düzenlemiş olmakla birlikte, gerek Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında Kanun ve
gerekse bu Kanuna istinaden çıkarılmış bulunan 32 sayılı karar hükümleri dikkate alınmak durumundadır.

B) TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER (FCA)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları gümrük işlemlerini tamamlayarak, belirlenen tarihte ve yerde ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği anda teslim işlemlerini tamamlamış olur. Bu andan itibaren malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Navlun ücreti de diğer tüm giderler gibi alıcı tarafından ödenir.

Satıcının Sorumlulukları : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlayarak, alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri düzenler ve Gümrük masraflarını öder. Alıcının talep etmesi durumunda taşıma acentası ile tüm masrafları alıcıya ait olmak üzere anlaşır. Malları taşıyıcıya veya taşıma acentasının gözetimine belirlenen tarihte ve yerde teslim eder. Teslim anına kadar bütün masraf ve riskler satıcının yükümlülüğündedir.

Alıcının Sorumlulukları : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat ile ilgili belge veya izinleri alarak gümrük vergisi ve masraflarını ödemekle yükümlüdür. Taşıma acentası ile
anlaşma yaparak navlun ücretini öder. Belirlenen tarihte ve yerde mallarını teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dahil, herhangi bir
taşıma işlemi için kullanılabilir. "Taşıyıcı'', bir taşıma sözleşmesi çerçevesinde malların demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, nehir ya da bunların bazılarının bir arada kullanılmasıyla taşınması işlemini bizzat üzerine alan ya da bunu sağlama taahhüdünde bulunan herhangi bir şahsı tanımlar.

Eğer alıcı yükü belirli bir şahsa , örneğin kendisi bizzat taşıyıcı olmayan ancak taşıma hizmetleri sağlayan birine teslim etmesi yönünde satıcıya bir talimatta bulunmuşsa, mallar bu şahsın eline
geçtiği andan itibaren satıcı mal teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

"Taşıma Terminali'', herhangi bir demiryolu ya da yük istasyonu, bir konteyner terminali ya da parkı, çok amaçlı bir yük terminali ya da bunlara benzer başka herhangi bir teslim alış noktası olabilir.

"Konteyner'', terimi, yükün ünitize edildiği her türlü aracı tanımlamakta kullanılır. Örneğin her türden konteyner ve/veya yük vagonu, treyler, swap, roro aracı, iglo bu terimin kapsamına girer ve her tür taşıma biçimi için geçerlidir. FOB terimine benzese de ondan temel farkı, FOB’da teslim noktası
sadece gemi iken, FCA’da bunun herhangi bir taşıma aracının kasası (TIR veya vagon) olabilmesidir.
Çoklu taşımacılık yapılıyorsa, ilk taşıma aracı belirleyici olacaktır.

C) GEMİ DOĞURULTUSUNDA TESLİM / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları geminin yanına kadar getirmekle sorumludur. Mallar gemi rıhtımında ise, yükleme yerine getirerek., Gemi açıkta demirli ise mavnalarla geminin yanına kadar götürülerek teslim edilir. Tesliminden itibaren malların kaybolması veya hasar görmesi gibi rizikolar alıcıya aittir. Bu andan itibaren malla ilgili bütün masraflar ve navlun alıcı tarafından karşılanır. Bu teslim şeklinde, ihracat gümrük işlemleri satıcı tarafından, ithalat gümrük işlemleri ise alıcı tarafından yapılır. Fakat taraflar, malların ihracat için alıcı tarafından
gümrüklenmesini isterlerse (ki bu durumda Türk dış ticaret ve kambiyo mevzuatlarından
kaynaklanan engeller dikkate alınmalıdır) bu durum satış sözleşmesine açıkça eklenmelidir. Alıcı
firma bu ülkede ihracatçı gibi hareket edebilmesi mümkün değilse, bu teslim şekli seçilmemelidir.

Satıcının Sorumlulukları : Satıcı sözleşme şartları uyarınca malları hazırlar. Alıcının isteği üzerine tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmak üzere; alıcının ülkesinde istenen gerekli belgeleri ve benzeri idarî
ve ticarî belgeleri almasında yardımcı olur. Mallar belirlenen limanda, belirlenen tarihte alıcının daha önce belirlediği geminin yanına getirmekle teslim işlemini tamamlar. Bu andan itibaren malla ilgili
tüm masraf ve riskler alıcıya geçer. Alıcının isteği üzerine; satıcı, masraflar alıcıya ait olmak üzere yükleme belgesinin düzenlenmesini sağlar, varış limanında malları teslim alabilmesi için alıcıya
gönderir ve gecikmeksizin gerekli tebligatlerde bulunur.

Alıcının sorumlulukları : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder.Gerekli belgeleri hazırlar, ithalat gümrük masraflarının tümünü öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak, geminin yükleme limanına yaklaşık ne zaman varacağını satıcıya bildirir. Yükleme emrine hazır tutulan malları teslim alır. Bu andan itibaren bütün masraflar ve risk alıcıya aittir.Ayrıca bu terim, yalnızca deniz
ya da nehir taşımacılığı çerçevesinde kullanabilir.


D) GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar geminin küpeştesine (güvertesine) geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.

Satıcının Sorumluluğu : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Belirlenen limanda,
belirlenen tarihte alıcının temin etmiş olduğu gemiye yükleme yapar.Alıcının ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar, gümrük işlemlerini tamamlar. Alıcıya yüklemenin yapıldığını bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve alıcının ülkesindeki kullanacağı gerekli diğer belgeleri hazırlayarak ödeme şekline göre alıcıya gönderir. Malların geminin küpeştesini (Güvertesini) geçene kadar meydana gelebilecek her türlü hasar ve kayıp satıcının sorumluluğundadır.

Alıcının sorumluluğu : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Taşıma acentası ile anlaşma yaparak navlun bedelini öder. Yükleme limanında mallar geminin küpeştesini geçtikten
sonra malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcının sorumluluğundadır.

E) MAL BEDELİ veya NAVLUN / COST AND FREIGHT( CFR)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı tüm masraf ve riskleri üstlenerek malları yükleneceği limana kadar getirir. Gümrük işlemlerini yaptırır ve Navlun ücretini ödeyerek yüklemeyi gerçekleştirir. Bu andan itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir.

Satıcının Sorumluluğu : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde
kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Mallar gemi küpeştesini geçtikten sonra
navlun dışında meydana gelen tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Satıcı yüklemenin gerçekleştiğini
ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir. Düzenlenen taşıma belgesini ve gerekli diğer belgeleri
alıcıya gönderir.

Alıcının sorumluluğu : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış
limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını
boşaltır. Taşıma süresince malla ilgili olarak yapılmış olan navlun dışındaki bütün masrafları ödemek zorundadır.

F) MAL BEDELİ, SİGORTA ve NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve navlunu öder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir.
Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı deniz
nakliyat sigortası yaptırır. Mallar gemiye yüklendikten sonra navlun ve sigorta primi dışındaki
masraflar ve diğer vuku bulabilecek her türlü (sigorta anlamında) risk alıcıya geçer.

Satıcının Sorumluluğu : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde
kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder.Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malları yaklaşık hangi tarihte varış limanında olacağını alıcıya bildirir. Düzenlenen
taşıma belgesini vegerekli diğer belgeleri alıcıya gönderir.

Alıcının sorumluluğu : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların varış
limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerinide ödemek suretiyle gecikmeksizin malını
boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar
alıcı tarafından karşılanır.

G) TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE PAID TO (CPT)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şekli özellikle çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılır. Satıcı varış yerine kadar navlun ücretini ödemekle yükümlüdür. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar genel bir kural olarak alıcıya
geçer.

Satıcının Sorumluluğu : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde
kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili tüm risk ve masraflardan kurtulur. Teslimi gerçekleştirildiği ve muhtemel
varış tarihini alıcıya bildirir.

Alıcının sorumluluğu : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malların ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren navlun dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Transit taşıma nedeni ile doğabilecek gümrük masraflarını da alıcı tarafından karşılanır. Navlun bedeline dahil
değilse boşaltma masraflarını ödeyerek cirolu konşimentoyu acentadan teslim alır.
 

H) TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE AND INSURANCE
PAID TO (CIP)


Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde satıcı sigorta primi, navlun ve yükleme masrafları ve riskleri üstlenerek malları yükleyeceği limana getirir. Satıcı gemi acentası ile anlaşır ve temin eder. Satış sözleşmesindeki malların belirtilen tarihte ve yerde yüklemesinin yapıldığını alıcıya bildirir.
Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan en dar kapsamlı nakliyat sigortası yaptırır.Ancak alıcı olağandışı risklere (grev, savaş, doğal afet vb.) karşı sigorta
yaptırılmasını istiyorsa primini kendisi ödemek şartıyla satıcıdan sigorta kapsamının genişletilmesini isteyebilir. Satıcı tarafından mal bedelinin %10 fazlası ile yaptırılır.

Satıcının Sorumluluğu : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Alıcının ülkesinde
kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. Gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıma acentası ile sözleşme yaparak varış limanına kadar olan navlun ücretini öder. Gönderdiği malın sigortasını yaptırır, sigorta primini öder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren ilgili risk ve masraflardan kurtulur. Bu andan itibaren navlun ve sigorta primi dışındaki malla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya aittir. Teslimi gerçekleştirdiğini ve muhtemel varış tarihini alıcıya bildirir.

Alıcının sorumluluğu : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder. İthalat için gümrük belgelerini düzenleyerek gümrük işlemlerini tamamlar. Gümrük vergilerini öder. Malları varış
limanında boşaltma masraflarını ve liman ücretlerini de ödemek suretiyle gecikmeksizin malını
boşaltır. Teslim anından sonra navlun ve sigorta primi dışındaki meydana gelen bütün masraflar
alıcı tarafından karşılanır.

I) GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / DELIVERED DUTY PAID (DDP)

Teslim şeklinin özellikleri : Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır ; ancak DDP teslim şeklinde satıcı birde gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder.

Satıcının Sorumluluğu : Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve Alıcı ülkesinde kullanacağı lüzumlu belgeleri hazırlar. İhracat ve İthalat gümrük işlemlerini tamamlar. Taşıyıcı aracı temin ederek navlun ücretini öder. Teslime kadar malla ilgili bütün masraflar ve riskler satıcıya aittir.

Alıcının sorumluluğu : Sözleşme koşullarına uygun olarak mal bedelini öder ve malları teslim alır.
 

Ödeme Şekilleri

AKREDİTİFLİ ÖDEME

Tanım: İhraç edilen malın bedelinin ödenmesi konusunda belirli koşulların yerine getirilmesinden sonra ödemenin yapılacağına ilişkin bir çeşit teminattır. Şartlı bir ödeme taahhüdü olarak tanımlanabilir. İhracatçı (amir) bankasından (amir banka-issuing bank) ihracatçı (lehdar-beneficiary) lehine bir akreditif açmasını ve ihracatçının ülkesindeki bir muhabir banka (negotiating bank) aracılığıyla haberder edilmesini ister. İhracatçı gerekli belgeleri doğru, eksiksiz, kurallara uygun ve kredinin geçerlilik süresi içerisinde bankasına sunarsa, o takdirde ödeme yapılır.


* İhracatçı ve ithalatçı arasında satışın akreditifli gerçekleşeceğine ilişkin sözleşme yapılır.
* İthalatçı amir bankaya ihracatçı lehine kredi açma talimatı verir.
* Amir banka ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya kredinin açılacağını ihbar ederek teyit ister.
* İhracatçının ülkesindeki muhabir banka kredinin açılacağını ihracatçıya bildirir ve ihracatın yapılacağını teyit ettirir.
* İhracatçı malları yükler.
* İhracatçı yükleme belgelerini muhabir bankaya ibraz eder.
* Banka belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kabul ettikten sonra ödeme yapar.(ciro- poliçe söz konusu olabilir)
* Muhabir banka belgeleri ithalatçı ülkedeki amir bankaya gönderir.
* Amir banka belgelerin akreditif koşullarına uygunluğunu kontrol edere,
* İhracatçı belgeleri amir bankaya göndermişse, doğrudan ihracatçıya ya da muhabir bankaya ödeme yapar.
* Ödeme; muhabir bankaya, teyit veren bankaya, ciro ya da poliçeyi kabul eden bir bankaya ödeme yapılabilir.
* Amir banka belgelerin akreditife uygunluğunu belirledikten sonra, akreditif miktarının ödenebilmesi için belgeler  ihracatçıya gönderilir.
* İthalatçı nakliyeciye taşıma belgelerini göndererek malı teslim alır.

AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ:

a.Kabili Rücu (Cayılabilir-Rovocable) Akreditifler
Amir bankanın ihracatçının nam ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteğiyle iptal edebildiği akreditif şeklidir.

b.Gayri Kabili Rücu (Cayılamaz-Irrevocable) Akreditifler
Amir banka ve akreditif amirinin onayı olmadan süresinden önce geriye alınması, bozulması ve iptali mümkün olmayan akreditiflerdir.

c.Teyitli (Confirmed) Ve Teyitsiz (Unconfirmed) Akreditifler
Teyitli akreditif; akreditifi açan amir bankanın muhabir bankaya akreditifi teyit etmesi talimatını verdiği ve böylece muhabir bankanın da açılan akreditifi teyit ettiği akreditif türüdür.
Teyitsiz akreditif; Muhabir bankanın rolü sadece akreditifin açıldığını bildirmekten ibarettir. Muhabir banka yalnızca ihbar eder, ancak ödeme konusunda herhangi bir taahhüt üstlenmez.

d.Döner – Rotatif (Revolving Credit) Akreditifler
Rotatif akreditif genelde belirli bir müşteriden devamlı ve ya yüksek tutarlı alımlarda kullanılır. Böylece hem işlemlerin tekrarlanması hem de yüksek miktarda siparişin fiyat avantajından yararlanma imkânı söz konusudur.

e.Red-Clause (Kırmızı Şartlı-Peşin Ödemeli) Ve Gren-Clause (Yeşil Şartlı Akreditifler)
Red Clause; akreditif tutarının tamamının ya da bir kısmının, muhabir bankaya sevk belgeleri ibraz edilmeden ihracatçıya avans veya peşin olarak ödenmesi şeklinde yapılan bir akreditif şeklidir.
Green Clause; Red clause’a çok benzemektedir. Burada mallar önce bir üçüncü şahsa (depo firması) banka adına teslim edilmekte ve ambar teslim makbuzu bankaya verilmek suretiyle karşılığında avans alınabilmektedir. Böylece banka ithalatçının riskini bir ölçüde azaltmaktadır. Fakat yine de risk tamamen ortadan kalkmaz ve nihai sorumluluk alıcı üzerinde kalır.

f.Karşılıklı (Back-To-Back) Akreditifler
“Karşılıklı” akreditifler, transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılırlar. Transit ticarete aracı firma, hem ithalatçı hem de ihracatçı durumundadır. Aracı firma satış yapacağı ülkede lehine açılmış bulunan akreditifi teminat göstererek, kendisinin ithalat yapacağı ülke (firma) lehine bir akreditif açabilir. İşte bu ikincisine, karşılık gösterilmek suretiyle açıldığı için, karşılıklı akreditif adı verilir.

g.Devredilebilir (Transferable) Akreditifler
Devredilebilir akreditif, lehtarı tarafından üçüncü bir şahsa devredilebilen akreditiftir. Aslında, karşılıklı akreditifle aynı amaca hizmet eder. Devir işleminin, ilk akreditif talimatındaki esas ve koşulları taşıması gerekir. Yalnız, ikinci akreditifte akreditif tutarının ve malların birim fiyatının azaltılması, akreditif vadesi belgeleri ibraz süresi ve en son sevk tarihinin kısaltılması ve sigorta yüzdesinin ise arttırılması mümkündür.

h.Garanti Akreditifi (Teminat Akreditifi/Stand-by Credits)
İthalatçı ile ihracatçı arasında yapılan sözleşmeden doğan borçların ödenmemesi halinde ödemeyi garanti altına alan, ithalatçının bankasının ithalatçının üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini ihracatçıya garanti etmesi suretiyle yapılan akreditiftir.

i.Yetki Mektupları
Ödeme yetkisi ve iştira yetkisi olmak üzere iki şekilde uygulanan yetki mektuplarının akreditif kapsamı içerisinde sayılmasının sebebi, bunların da aynı fonksiyonu görmesidir.

j.Vadeli Akreditif (Ödenmesi Ertelemeli Akreditif/Deffered Payment)
İthalatçı ve ihracatçı arasındaki satış sözleşmesine göre akreditif bedelinin ibrazında değil de, bu belgelerin ibrazından belirli bir süre sonra ihracatçıya ödenmesini sağlayan akreditif türüdür.

PEŞİN ÖDEME

İthalatçının mal bedelini, konşimento, emtia senedi gibi bir belge olmaksızın malın ihracından önce ihracatçıya ödenmesidir.

* İthal edilecek mal bedeli, ithalatı tarafından kendi ulusal parası cinsinden ülkesindeki amir bankaya yatırılır.
* Amir banka ihracatçının ülkesindeki muhabirine talimat vererek mal bedeli tutarının ihracatçıya ödenmesini ister.
* İhracatçı, ihracat karşılığı alacağını muhabir bankadan kendi ulusal parası cinsinden tahsil ederek Döviz Alım Belgesi düzenler.
* İhracatçı, sipariş edilen malı ithalatçıya gönderir.

Peşin ödemelere ilişkin transfer talepleri, talebi izleyen 5 gün içerisinde DSB-Döviz Satış Belgesi düzenlenerek kapatılır. İthalatçılar ödemeyi izleyen 180 gün içerisinde GB-Gümrük Belgesi ve fatura aslını ibraz ederek kapatma talebinde bulunurlar.

VESAİK MUKABİLİ ÖDEME

Tanım: Bir malın ihraç ülkesinden yola çıkarılmış olduğunu gösteren belgesinin ihracat bedelini ödeyerek
bankadan alınması yoluyla yapılan ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile bankanın ihraç bedelini tahsil
ettikten sonra vesaikleri ithalatçıya teslim ettiği ödeme türüdür. Uluslararası ticarette yaygın olarak
kullanılan bir ödeme aracıdır.

Vesaik Mukabili Ödeme Şeklinin Aşamaları

1.Aşama: İhracatçı ve ithalatçı satış sözleşmesi yaparlar,

2.Aşama: İhracatçı, mallarını ithalatçıya teslim edilmek üzere sevk eder,

3.Aşama: İhracatçı ilgili sevk belgelerini kendi ülkesindeki bankaya verir,

4.Aşama: İhracatçıdan vesaiki alan banka, “vesaik mukabili” şartı ile ithalatçının bankasına gönderir,

5.Aşama: İthalatçının bankası gelen vesaikin ithalatçıya ihbarını yapar,

6.Aşama: İthalatçı bankasına mal bedellerini(ithalat bedellerini) yatırır,

7.Aşama: İthalatçının bankası ithalat bedellerinin ihracatçının bankasına transferini yapar ve sevk belgelerini ithalatçıya teslim eder,

8.Aşama: İhracatçının bankası mal bedellerini ihracatçıya öder,

9.Aşama: Mallar taşıyıcı tarafından ithalatçının bulunduğu gümrük idaresine getirilir,

10.Aşama: Bankadan vesaikleri alan ithalatçı gümrük idaresine başvurarak, malların ithalatını gerçekleştirir. (İthalatçı artık ilgili belgeleri nakliye firmasına ibraz ederek malları çekebilir.)

MAL MUKABİLİ ÖDEME

Tanım: İhraç edilen malın bedelinin, bu malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödenmesi şeklinde
yapılan bir ödeme türüdür. İthalatçının gelen malı devralmasıyla bu malın mülkiyeti değil, ancak zilyedliği kendisine geçer. Malların mülkiyetinin devri ise ancak bu malların devir ve teslimine ilişkin belgelerin ithalatçıya teslim edilmesi ile mümkündür.

Mal Mukabili Ödeme İşleminin Aşamaları

1. Aşama: İhracatçı ile ithalatçı aralarında belirli bir mal için satış sözleşmesi yaparlar.

2. Aşama: İhracatçı, ihraç konusu malları ithalatçıya iletilmek üzere taşıyıcısına teslim eder.

3. Aşama: İhracatçı malların sevkini müteakip, bu sevke ilişkin sevk evraklarını kendi ülkesindeki bankasına (muhabir bankaya) verir.

4. Aşama: Sevk belgeleri ithalatçıya gönderilir.

5. Aşama: Taşıyıcı tarafından ihracat konusu malar, ithalatçının bulunduğu ülkedeki gümrük idaresine veya gümrüğün denetimindeki sundurma/antrepoya ve benzerine getirilip teslim edilir.

6. Aşama: İthalatçı gümrük idaresine müracaatla ve işlemlerini ikmal ederek mallarını gümrükten çeker.

7. Aşama: İthalatçı tarafından malların bedelinin transferi için bankaya müracaat edilerek mal bedelleri bankaya (amir bankaya) ödenir.

8. Aşama: Amir banka tarafından bu mal bedellerinin tahsilini müteakip Türk Parası Transfer belgesi veya Döviz Satış Belgesi düzenlenerek, muhabir bankaya (ihracatçının ülkesindeki bankaya) transfer edilir.

9. Aşama: İhracatçı ülkesindeki bankadan (muhabir bankadan) ihraç ettiği mallarının bedellerini tahsil eder.

KABUL KREDİLİ ÖDEME (ACCEPTANCE CREDİT)

Tanım: Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir Poliçenin araç olduğu ödeme şeklidir. Bir başka ifade ile kabul kredisi satılan malın bedelinin bir poliçeye bağlandığı vadede satıcıya ödendiği bir ödeme şeklidir.

Bu kredi vesaik ile birlikte ibraz edilen poliçenin ithalatçı veya buna ilaveten ithalatçının bankası tarafından kabul edilmek suretiyle kullanılır.

Kabul kredili ödemede taraflara bankalar aracılık ederler ve bunun için komisyon alırlar. Satıcının
düzenlediği poliçe sadece alıcı tarafından kabul edilmiş ise “trade acceptance” vardır. Poliçenin bir banka tarafından kabul edilmesi öngörülebilir. Bu durumda banka poliçeyi kabul eder veya ithalatçının kabulüne aval verebilir. Buna “banker’s acceptance” denilmektedir.

Bu ödeme şeklinde vadeli alım yapmak isteyen ithalatçıya karşı ihracatçı, poliçeye bankanın kabul veya aval varmesiyle kendini garanti altına almış olmaktadır.

KARŞI-TİCARET (COUNTER-TRADE)

Tanım : Genel anlamda bir takas muamelesidir. Ödemek için yeterli dövizi olmayan, fakat satmak istediği malı olan ülkelerin çoğu kez başvurduğu bir yoldur. Bu ticaret şekilleri daha çok finansman zorluklarının yaşandığı ülkelere yönelik ihracatta gündeme gelmektedir.

KONSİNYE İHRACAT - KONSİNYASYON (CONSIGNATIONS)
 
Tanım : Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube temsilciliklerine mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat şeklidir.
Satılmak üzere gönderilen malları teslim alan ilgili kişi veya kuruluşlar malı rayiç değerinden satar, komisyon vb. giderleri satış gelirinden düşer ve kalan tutarı yetkili banka aracılığıyla döviz cinsinden ihracatçıya yollarlar.

MAHSUBEN ÖDEME
 
Tanım: İhracat bedellerinin tamamen veya kısmen mal ve/veya hizmet ithali suretiyle mahsuben ödenmesi ve aralarındaki artı ya da eksi farkın nakit olarak kapatılması şeklinde yapılan bir ödeme şeklidir.